​​​​​​ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  ​

 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

< November 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 28 
  ประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
 29 
  ร่วมพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ครบรอบ 16 ปี เข้าสู่ปีที่ 17 และร่วมโครงการ ภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562
 30 
  การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  พบคณบดี คณะแพทย์ฯ หารือเรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือประเทศภูฏาน
 31 
  ประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวนสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รภม. พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 34/2562
  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับรัฐมนตรี
  ประชุมสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ครั้งที่ 4/2562
 1 
 2 
  ร่วมต้อนรับ-ส่ง คณะองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 3 
 4 
 5 
  ประชุมเพื่อรับนโยบายจากอธิการบดีในการเตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานปริญญษบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
  ประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
 6 
  ประชุมกลั่นกรอง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
  สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย - ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสภาบัน ปีการศึกษา 2561 (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)
 7 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5-2562
 8 
  ประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย (แทนอธิการบดี)
  ประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวนสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รภม. พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 35/2562
 9 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 13/2562
 10 
  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปรีพุทธศักราช 2562
  ประชุมกรรมการบริหาร AUAP (แทนอธิการบดี)
 11 
  ร่วมพิธีเปิดประชุมนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019
  มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของนายธีรวัฒน์ วีะรวิทยานันต์
 12 
  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - ม. นราธิวาสราชนครินทร์
 13 
  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - ม. นราธิวาสราชนครินทร์
 14 
  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - ม. นราธิวาสราชนครินทร์
 15 
  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - ม. นราธิวาสราชนครินทร์
 16 
 17 
  ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย
 18 
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 36/2562
 19 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 11/2562)
  ประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2562
 20 
 21 
  กาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ จ. พิษณุโลก
  ประชุมศิลปะวัฒนธรรม
  นัดพบคุณหมด ธนพล / รพ. ทันตกรรม มน.
 22 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10/2562
 23 
 24 
 25 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2562
 26 
 27 
 28 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ. พิษณุโลก
 29 
 30 
 1