​​​​​​ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  ​

 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

< August 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 29 
  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 07/2562
 30 
 31 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2562
 1 
 2 
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 25/2562
 3 
 4 
 5 
  ร่วมงานวันพระราชทานกำเนิด รร. จปร. ครบรอบปีที่ 132
  ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย (LIMEC)
  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  อธิการบดี รภม. ลำปาง ขอเข้าพบ
 6 
  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7 
  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประชุมกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11/2562
 8 
  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9 
  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 10 
 11 
 12 
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชาชนนีพันปีหลวง ประจำปี พศ. 2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 13 
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 14 
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ให้โอวาทโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Inducton Period)
 15 
  ผอ. สนง. อธิการบดี รภม. เลย เข้าพบ
  ร่วมกิจกรรม "อธิการบดีพบบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร" -คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 16 
  มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 10
 17 
 18 
 19 
  มีนัด รพ. ทันตกรรม / คุณหมอ ธนพล
 20 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 8/2562)
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 117
  ประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562
 21 
  ประชุมกลั่นกรอง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ผอ. กองอาคารสถานที่ ขอเข้าพบ
  ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35
 22 
  ร่วมกิจกรรม "อธิการบดีพบบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร" - คณะทันตแพทย์
 23 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2562
 24 
  ประชุม สออ. ประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2/2562)
  ประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
 25 
  ประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2562 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562
 26 
 27 
 28 
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ครั้งที่ 3/2562
 29 
  ร่วมกิจกรรม "อธิการบดีพบบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร" - คณะวิทยาศาสตร์
 30 
 31 
 1