​​​​​​ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  ​

 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

< May 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 27 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2563
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
 28 
 29 
  ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
  อบรม MS Teams และ Google Meet สำหรับผู้บริหาร
 30 
 1 
  ประชุมพิจารณากลั่นกรอง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศ ครั้งที่ 5/2563
  ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ครั้งที่ 2/2563
 2 
 3 
 4 
 5 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563
 6 
 7 
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563 (รถม. พระนครศรีอยุธยา)
  ประชุมพิจารณากลั่นกรอง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศ ครั้งที่ 8/2563
 8 
  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ครั้งที่ 1 (กรณี อ. กวิน สนธิเพิ่มพูน /คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. นเรศวร)
 9 
 10 
 11 
  ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในวันพิชมงคล
 12 
 13 
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 (รถม. พระนครศรีอยุธยา)
 14 
  วิทยาลัยรากฐาน มอบเงินเข้ามูลนิธิ ศ. ดร. สุจินต์ จิณายน
 15 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย รภม. ลำปาง ครั้งที่ 6/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ครั้งที่ 2/2563
 16 
  บรรยายในการประชุมวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 17 
 18 
  ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับจังหวัด
 19 
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563
 20 
  ประชุมพิจารณากลั่นกรอง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศ ครั้งที่ 6/2563
 21 
  ทดสอบระบบก่อนประชุมสภา รภม. บุรีรีมย์
 22 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Google Meet
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน online ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
 23 
 24 
 25 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2563 (ผ่านระบบ Google Meet))
 26 
  ประชุมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
  ประชุมสภา รภม. ลำปาง
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬษลงกรณราชวิทยาลัย (มมจ.)
 27 
  ประชุมเตรียมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573)
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ. พิษณุโลก
 28 
  ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ดร. กวิน สนธิเพิ่มพูน)
  ประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on wCOVID-19: the Global New Reality" (AOWC-2020)
 29 
  ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
  ประชุมคณะกรรมการคัดสรรกรอบอัตราพนักงาน ปีงบประมาณ 2563
 30 
 31