​ ​IMG_3800re-1.jpg

​​นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

< October 2018 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 1 
  ประชุม Head@CITCOMS
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้งาน google และ office365
  ประชุมบุคลากร
 2 
 3 
  ขอเชิญประชุมร่วมกับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง
 4 
  ประชุมหารืออาคารอเนกประสงค์
 5 
 6 
 7 
 8 
  ​ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) ข้อตกลงระหว่างบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประชุม Head@CITCOMS กับผู้ช่วยอธิการบดีฯ
  ผู้ช่วยอธิการบดีพบบุคลากร CITCOMS
  ประชุมระบบ edx
 9 
  ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย ขอหารือ
 10 
 11 
  ประชุมหัวหน้างาน CITCOMS
  ประชุมส่งมอบงาน Thai MOOC
 12 
  ประชุมหารือฯ
 13 
 14 
 15 
  วันหยุดราชการ
 16 
  สอนรายวิชา รายวิชา 001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
 17 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
 18 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
  เข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายในฯ และรับการสัมภาษณ์ฯ
 19 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
  รับฟังการรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในฯ
 20 
 21 
 22 
  ประชุม Head@CITCOMS
  ประชุมพิจารณาการวิจารณ์spec กรณีปรับปรุงห้อง data center
  เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร CITCOMS
 23 
  วันหยุดราชการ
 24 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
 25 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
  แจกใบประกาศนียบัตรฯ บ.ทิปโก้
 26 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
  ประชุมวิจารณ์ร่าง TOR เครื่องถ่ายเอกสาร
 27 
 28 
 29 
  ประชุม Head@CITCOMS
 30 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
 31 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
 1 
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
 2 
 3 
 4