​ ​IMG_3800re-1.jpg

​​นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

< August 2018 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 30 
  วันหยดชดเชย
 31 
 1 
  รับฟังการชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหาร
 2 
 3 
  อบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ประชุมทีมผู้สอน Life Privacy
 4 
  ​เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิต ป.โท-เอก
 5 
 6 
  ประชุม Head@CITCOMS
 7 
  รับฟังการนำเสนอ Solution จากบริษัทริโก้
  ผอ.GE ขอเชิญประชุม
 8 
  ​เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
  วันหยุดชดเชย
 14 
 15 
  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ประชุมเร่งรัดติดตามแผนการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
 16 
  ประชุมหัวหน้างาน CITCOMS
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ครั้งที่ 3
 17 
  เสวนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนแปลง Digital Disruption" ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
 18 
 19 
  เข้าร่วมการ​ปฐมนิเทศนิสิต ป.ตรี
 20 
  ประชุม Head@CITCOMS
 21 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน CITCOMS
 22 
  สอนรายวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
 23 
  สอนรายวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
 24 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา Spec
 25 
 26 
 27 
  สอนรายวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
  เปิดอบรม Microsoft Team
  ประชุมหารือการจัดทำ MOOC ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 28 
  Copy: สอนรายวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
 29 
  (จอง) ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการวิจัยและนวัตกรรม
  (จอง) ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคลังข้อสอบ
 30 
  ทำบุญครบรอบ CITCOMS
 31 
 1 
 2