​ ​IMG_3800re-1.jpg

​​นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

< May 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 29 
  ประชุม Head@CITCOMS
 30 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสเปคฯ
 1 
  ประธานเปิดการอบรม Code for kids
  (มอบ) ​ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2562
  เข้ารับฟังการนำเสนอเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนิสิตฯ
 2 
  ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
 3 
  ประชุมติดตามการจัดทำเอกสาร ThaiMOOC ร่วมประชุมติดตามจัดทำเอกสารรายวิชา (วิชา rmutl.tak003 การบัญชีบริหาร )
  ประชุมอาคารอเนกประสงค์หน้า ม.
 4 
 5 
 6 
  วันหยุดราชการ
 7 
  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 8 
  เข้าร่วมรับรางวัล IPv6 Award 2018
 9 
  วันหยุดราชการ (วันพืชมงคล)
 10 
  ประชุมติดตามการส่งงานงวดที่ 3 (ThaiMOOC)
 11 
 12 
 13 
  ประชุม Head@CITCOMS
  ร่วมประชุมส่งมอบเครื่องเช่าประจำเดือนเมษายน 2562
  บ.AIS ขอเข้าพบเพื่อหารือฯ
 14 
  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ครั้งที่ 2/2562
 15 
  ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ...... (กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย)
 16 
 17 
  ​ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18 
 19 
 20 
  วันหยุดราชการ (ชดเชยวันวิสาขบูชา)
 21 
  ​ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 3/2562
 22 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2562
 23 
 24 
  สำนักหอสมุดขอเข้าพบพร้อมหัวหน้างานระบบเครือข่าย
  บ.True เข้าพบเพื่อนำเสนออุปกรณ์
 25 
 26 
 27 
  ประชุม Head@CITCOMS
 28 
 29 
  ประชุมติดตามงาน ThaiMOOC งวดที่ 2
 30 
 31 
 1 
 2