​ ​IMG_3800re-1.jpg

​​นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

< December 2018 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 26 
  ประชุม Head@CITCOMS
  ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาลและประเมินติดตามผล
 27 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สทศ.
  เข้าร่วมประชุม​คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานฯ โครงการจ้างเหมาทำระบบห้องประชุม ระบบเสียงฯ
 28 
 29 
 30 
  (เดินทางไปราชการ) ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
 1 
  ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
 2 
 3 
  ประชุม Head@CITCOMS
 4 
 5 
  วันหยุดราชการ
 6 
  ประชุมคณะกรรมการ PR
 7 
 8 
 9 
 10 
  วันหยุดราชการ
 11 
 12 
  ประชุมส่งมอบเครื่องเช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
 13 
 14 
  ​ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 3/2561
 15 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
 16 
 17 
  ประชุม Head@CITCOMS
 18 
 19 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา Spec
 20 
  ​ร่วมประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน (Retreat)
  (เลื่อน) ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 21 
 22 
 23 
 24 
  ประชุม Head@CITCOMS
 25 
 26 
  ประชุม MOOC ระยะที่ 3
 27 
  กิจกรรมปีใหม่+ใส่บาตรอาหารแห้ง พระ 9 รูป
 28 
 29 
 30 
 31 
  ประชุม Head@CITCOMS
 1 
 2 
 3 
  ประชุมคณะกรรมการ PR
 4 
 5 
 6