IMG_3800re-1.jpg
​​นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
< September 2017 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 28 
  สอนหัวข้อ : เครื่องมือการจัดการสารสนเทศ (1)
  ​ร่วมประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2560
  (ยกเลิก) ประชุม Head CITCOMS
  ประชุมติดตามความก้าวหน้า ThaiMOOC
 29 
  สอนหัวข้อ :: เครื่องมือการจัดการสารสนเทศ (1)
  (มอบ) ​ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลแผนงานโครงการ เพื่อบรรจุในคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  ​ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 7 (3/2560)
 30 
  เดินทางไป กทม
  สอนปฏิบัติการ :: เครื่องมือการจัดการสารสนเทศ 1
 31 
  เดินทางไป กทม
  สอนปฏิบัติการ ::เครื่องมือการจัดการสารสนเทศ 1
 1 
  ประชุมทีมวิทยากรประจำ CITCOMS
  ประชุมตรวจรับเครื่องเช่าฯ เดือนสิงหาคม 2560
 2 
 3 
 4 
  ประชุม Head CITCOMS
  ประชุมติดตามงาน ThaiMOOC
 5 
  บ.ริโก้ ขอเข้าพบ
 6 
 7 
  ประชุม CITCOMS Head
 8 
  บริษัท ฟูจิ ขอเข้าพบ
 9 
 10 
 11 
  ประชุม Head CITCOMS
  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
 12 
  เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมติดตามฯ ThaiMOOC
 13 
  สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ สทศ.ประจำ ม.นเรศวร
 14 
  ประชุมหัวหน้างานฯ
 15 
 16 
 17 
 18 
  ประชุม Head CITCOMS
  ประชุมปรับปรุงห้อง Conference
 19 
  เข้าร่วมหัวข้อเรื่อง Smart Learning & Smart Device การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 20 
  เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง Work Smart with Office365 ในศตวรรษที่ 21
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
  ประชุม Head CITCOMS
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2559
 26 
 27 
 28 
  (จอง) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน CITCOMS
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL
 29 
 30 
 1