​ ​IMG_3800re-1.jpg

​​นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

< January 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 30 
  วันหยุดราชการ
 31 
  วันหยุดราชการ
 1 
  วันหยุดราชการ
 2 
 3 
  ​ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม Academic Integrity (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
 4 
 5 
 6 
  (งด) ประชุม Head@CITCOMS
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา Spec ครั้งที่ 1/2563
  ตรวจสอบระบบฯ
 7 
  ลากิจส่วนตัว
 8 
 9 
  ขอนัดพบเรื่องการขอสำรวจเดินสาย Fiber Optic รอบมหาวิทยาลัย กับจุดติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 5 จุด (เดิม)
 10 
 11 
 12 
 13 
  ประชุม Head@CITCOMS
  ประชุมวางแผนการสอนวิชา Life Privacy
  ประชุมส่งมอบเครื่องเช่าประจำเดือนธันวาคม 2562
 14 
  ​ประชุมหารือแนวทางการบริหารงานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศว
 15 
 16 
  ประชุมหารือกับแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  หารือการจัดซื้อโปรแกรม Oracle ของกองคลัง
 17 
  ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นายพีรญา งานระบบสารสนเทศ
 18 
 19 
 20 
  ประชุม Head@CITCOMS
 21 
 22 
 23 
  ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
 24 
 25 
 26 
 27 
  ประชุม Head@CITCOMS
 28 
 29 
  ประธานเปิดการประชุม Admin ครั้งที่ 1/2563
 30 
 31 
 1 
 2