​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< November 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 28 
  ประชุมหารือ เรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
  ประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
 29 
  ประธานในพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี เข้าสู่ปีที่ 17 และเข้าร่วมโครงการ "ภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน"
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว. ครั้งที่ 2/2562
 30 
  ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
 31 
  เป็นวิทยากรถ่ายทอด "นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์
 1 
  สัมภาษณ์แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
  ผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอเข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อส่งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท ให้กับโครงการ AUAP
  กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจาก New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น
 2 
 3 
 4 
  ประธานการประชุมร่วมกับสำนักพระราชวังเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีที่ใช้การขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2562
 5 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2562
 6 
  ประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ "รุปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12"
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (25 ก.ย. 2562- 25 ก.ย. 2562) ครั้งที่ 2/2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) ครั้งที่ 2/2562
  NUDS ขออนุญาตนำกลุ่มนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย รุ่นที่ 4 เยี่ยมคารวะ
 7 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) ครั้งที่ 2/2562
  ประธานการประชุมหารือหัวข้อการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL
 8 
 9 
 10 
  มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
  เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019
  ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะผู้บริหาร AUAP
 11 
  กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019
  ประธานในงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562
 12 
  ประธานการประชุมโครงการประชุมผู้ปกครองเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : อนาคตลูกดีด้วยทักษะสมอง EF (Executive Function)
  ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมสรรหาคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2562
  ร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019
 13 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
 14 
  ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2562
 15 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระพิเศษ)
  เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม โครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ
 16 
 17 
 18 
  ประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ตามมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 19 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ ขออนุญาตนำผู้บริหารจาก Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอธิการบดี
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2562
 20 
  ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
 21 
 22 
 23 
 24 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562
 25 
 26 
  ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
 27 
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
 28 
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
  ผู้บริหารพบบุคลากรของแต่ละคณะ/วิทยาลัย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 29 
 30 
 1 
  ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์