​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< July 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 1 
  คณะกรรมการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Augustine Agbi ประเทศไนจีเรีย
  คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุญาตนำ Assoc. Prof.Dr. Kimberly A. Williams และคณะศึกษาดูงานจาก Faculty of Nursing, University Airalngga จำนวน 11 คน เข้าพบท่านอธิการบดี
  กล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
  ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
  กล่าวต้อนรับศิษย์เก่า และมอบเกียรติบัตรงาน "เกษตรคืนถิ่น" และพิธีมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น
 2 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2562
 3 
  ประชุมหารือการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 4 
  ร่วมกิจกรรม Open House "เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future"
  ร่วมกิจกรรม Open House "เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future"
  ประชุมคณะกรรมการรางวัล TTF AWARD ครั้งที่ 1/2562
 5 
  ประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง
  ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
  Prof.Tony O'Donnell จาก The University of Western Australia (UWA) ประเทศออสเตรเลีย ขอเข้าพบอธิการบดี และหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกับ UWA
 6 
 7 
 8 
  ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณร่วมทุนวิจัย Co-funding
  ให้เกียรติเข้ารับการสัมภาษณ์ Peer Review Team (PTR)
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
 9 
  ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2561 (ครั้งที่ 2)
  ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
 10 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) กรปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (23 พฤษภาคม 2561-22 พฤษภาคม 2562) ครั้งที่ 2/2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) กรปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) ครั้งที่ 3/2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) กรปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) ครั้งที่ 3/2562
 11 
  บรรยายพิเศษในรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชา 001233 ไทยกับประชาคมโลก หัวข้อ "ความพร้อมการเป็นสมาชิกประชาคมโลก"
  บรรยายพิเศษในรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชา 001222 ภาษา สัมคมและวัฒนธรรม ในหัวข้อ "ภาษา สังคมและวัฒนธรรในศตวรรษที่ 21"
  ประธานกล่าวต้อนรับการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคน ด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 35
 12 
  ประธานเปิดการอบรมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2562
  ประชุมชี้แจงและหารือแผนการดำเนินโครงการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ พระไตรปิฎกฉบับแปลสู่ชุมชนโลก ระยะที่ ๓
 13 
  บรรยายพิเศษ รายวิชา 354501 หลักการบริหารการศึกษา (ป.โท) หัวข้อ "แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาในสถาณการณ์ปัจจุบัน"
 14 
  โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยนเรศวร (Power Cheer)
 15 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2562
 16 
  วันอาสาฬหบูชา
 17 
  วันเข้าพรรษา
 18 
  ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 19 
  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์
  วิทยากรบรรยายพิเศษ เรือง ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สุงอายุ
 20 
  ประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2562
 21 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562
 22 
  ประธานการเปิดงานและประชุมสัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio Economy) แบบบูรณาการ
  ประธานพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ : กิจกรรมที่ 6 งานแสดงผลงาน Naresuan Arts and Culture Project 2019"
 23 
  บรรยาย รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2562 (ชีวิต)
 24 
  ประธานในพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 25 
  บรรยาย รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2562 (ชีวิต)
 26 
 27 
  ประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลงาน NU Run
 28 
 29 
  ประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบเงินเข้าโครงการ "บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น"
  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์พุทธาภิเษกวัตถุมงคล รูปหล่อ เหรียญ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 30 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) กรปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (23 พฤษภาคม 2561-22 พฤษภาคม 2562) ครั้งที่ 3/2562
 31 
  ประธานการประชุมและร่วมประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการศึกษาไทย 4.0 ครั้งที่ 4/2562
  ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยด้านการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562
 1 
 2 
  ประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการสายสนับสนุน และ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ แนวทาง/นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประธาน และวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
 3 
 4