​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< August 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 29 
  ประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบเงินเข้าโครงการ "บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น"
  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์พุทธาภิเษกวัตถุมงคล รูปหล่อ เหรียญ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 30 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) กรปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (23 พฤษภาคม 2561-22 พฤษภาคม 2562) ครั้งที่ 3/2562
 31 
  ประธานการประชุมและร่วมประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการศึกษาไทย 4.0 ครั้งที่ 4/2562
  ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยด้านการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562
 1 
  ประชุมพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  กองกิจการนิสิต ขออนุญาตนำนิสิตพิการ เข้าพบอธิการบดี
 2 
  ประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานทางวิชาการสายสนับสนุน และ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ แนวทาง/นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประธาน และวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
  ประธานการประชุมร่วมกับสมาคมการแสดงสินค้าไทย TEA
  ประธานการประชุมกำกับและติดตามการออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
 3 
 4 
  วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้สำหรับครู ในศตวรรษที่ 21"
 5 
  ประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC)
  คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุญาตนำชาวต่างชาติ Assoc.Prof.Dr.Ainat Koren จาก University of Massachusetts, Lowell ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคาราวะอธิการบดี
 6 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2562
 7 
  ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ป่าสวยพฤกษศาสตร์ไม้หายาก"
  ประชุมคณะกกรมการกำหนด Spec คอมพิวเตอร์
 8 
  ประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายด้านการวิจัยแก่อาจารย์ และบุคลากร โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อได้รับทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  ผู้บริหารพบบุคลากรของแต่ละคณะ/วิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย+วิทยาลัยทั้งหมด+สำนักหอสมุด)
 9 
  ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561
  12 สิงหามหาราชินี
 10 
 11 
 12 
 13 
  ประธานเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
 14 
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
  ประธานเลือกตั้งประธานสภาข้าราชการ
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประธานในพิธีฟังพระสวดอภิธรรมบิดาของ อ.จุฑารัตน์ เกตุปาน
 15 
  ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ 30 อาชีพ เฉลิมฉลอง 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อชุมชน และสังคม
  ผู้บริหารพบบุคลากรของแต่ละคณะ/วิทยาลัย (คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
 16 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2562
 17 
 18 
  ประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
 19 
  ประชุมคณะทำงานติดตาม ประเมินผล และให้ความเห็นทางวิชาการ โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 20 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562
 21 
  ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับสภาที่ปรึกษา จังหวัดกระบี่
 22 
  บรรยาย รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2562 (ความพอเพียง)
  ประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
  ผู้บริหารพบบุคลากรของแต่ละคณะ/วิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์)
 23 
  ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประธานการจัดโคงการสัมมนาเพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
 24 
  ประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 264 (8/2562)
 25 
  ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562
  ประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 264 (8/2562)
 26 
  ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 27 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 ครั้งที่ 2/2562
  บรรยายพิเศษในรายวิชา 001238 การรู้เท่าทันสื่อ
 28 
  ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ประจำปี พ.ศ. 2562
 29 
  ผู้บริหารพบบุคลากรของแต่ละคณะ/วิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)
 30 
 31 
 1