​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< May 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
  ประธานการมอบเงินบริจาคประชาชน และหน้ากากอนามัย N95 ให้โครงการ "นรเศวรสู้ภัยโควิด 19" ให้กับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 2 
 3 
 4 
 5 
  ประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563
 6 
 7 
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ครั้งที่ 2/2563
 8 
  ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
  ประชุมพิจารณาคัดสรรทุนภายใต้โครงการทุนระดับปริญญาโทและเอก (Franco-Thai steering committee of the excellence scholarship program)
  ประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
 15 
  Online ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ประจำปี พ.ศ. 2563
 16 
 17 
 18 
 19 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563
 20 
  ประชุมผู้ประกอบการและรับประทานอาหารกลางวัน
 21 
  ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับ TCELs
  ประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
 22 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams
  ประชุมหารือเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 23 
 24 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563
 25 
  ประธานการประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร
 26 
 27 
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยลัยนเรศวร ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) ครั้งที่ 12563
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ครั้งที่ 4/2563
 28 
  ประชุมกลุ่มย่อย โครงการพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 29 
  ประชุมผู้สอนรายวิชาภาษาไทย เทอมต้น ประจำปี 2563
 30 
 31