​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< February 2018 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 29 
 30 
 31 
 1 
  เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
 2 
  เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
 3 
  เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
 4 
  เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
 5 
  เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
 6 
  ประชุมสภาวิชาการ
 7 
  ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานภายใต้แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม
 8 
  มอบโอวาท และนโยบายให้กับบุคลากรประจำวิทยาลัยนานาชาติ
  ประชุมเพื่อจัดทำโครงการภายใต้แผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย – อินเดีย ปี 2561- 2563
 9 
  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลจะไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 10 
 11 
 12 
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2561
  ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำ NU MOOC
  ประธานในการประชุมเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 13 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และปรึกษาเรื่องโครงการประมงเพื่อการอนุรักษ์ และการส่งเสริมอาชีพ และโครงการสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาผลผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 14 
  ประธานพิธีรับมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จากศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์
  ประธานงานแถลงข่าวการจัดตั้งสหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร และแถลงข่าวโครงการเปิดอาคารเพราพิลาศ
 15 
  ประชุมหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (Working Lunch) สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือกันในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกเดือน
  ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและงบประมาณ
  ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.0” ตามกลุ่ม HUB จำนวน 6 กลุ่ม ครั้งที่ 1/2561
 16 
  ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พศ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)
  ประธานในพิธีเปิดโครงการ Green and Clean Market และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ
  ประชุมรองอธิการบดี
 17 
  ต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียนคุณธรรม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
 18 
  เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2561
 19 
  พบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 20 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 21 
  ประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561 และเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0”
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2561
  ประธานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
  ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561
 22 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบาย และแผน โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในระดับคลินิกมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2561
  คณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาฯ เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับโอวาท
  ประธานการประชุมรับฟังความรู้ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร และผลการตรวจสุขาภิบาลร้านค้า
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอนำวิทยากร จาก Heriot-Watt University คือ Prof.Joao Pombo เข้าพบอธิการบดี เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดี และปรึกษาเรื่องแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคตต่อไป
  เป็นผู้นำเสวนา ในประเด็น “การปฏิบัติพันธกิจแบบเชื่อมโยง (Relevancy of Mission Practice)”
 23 
  ประธานกล่าวต้อนรับ AAALACi site visit Naresuan University (NU) พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 24 
 25 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 244
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของทั้ง 6 วิทยาลัย (ครั้งที่ 1/2561)
 26 
  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการใช้พื้นที่ส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง โครงการประมงเพื่อการอนุรักษ์ และการส่งเสริมอาชีพ และโครงการสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาผลผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 27 
  ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1 /2561
 28 
  ประชุมร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 โครงการ และรายงานความก้าวหน้า 2 โครงการ
 1 
  ประธานพิธีถวายฐานพระพุทธรูป และเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
 2 
  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 3 
 4